VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode euroski.sk, ktorý je prevádzkovaný Lyža Pardubice s.r.o., Brožíkova 429, 53009, Pardubice, IČO: 05863015, DIČ: CZ05863015. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Lyže Pardubice s.r.o., Brožíkova 429, 53009, Pardubice, IČO: 05863015, DIČ: CZ05863015 (ďalej len „Predávajúci“) a jej obchodné Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. Definícia

1. Predávajúci

Predávajúcim je Lyža Pardubice s.r.o., Brožíkova 429, 53009, Pardubice, IČO: 05863015, DIČ: CZ05863015.

2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej Zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obaja v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi.

Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patria napr. slobodné povolania ako advokácia a pod.), a euroski.sk

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi. Individuálna Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

 

3. Spracovanie osobných údajov

Všetko nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla ) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov na účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, tj najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo na ich prístup. , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenia, zablokovania, likvidácie osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese lyzejete@seznam.cz

 

4. Objednávka a uzavretie Zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednať tovar u Predávajúceho cez objednávkový systém eshopu, popr. telefonicky.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky, popr. telefonickou objednávkou Kupujúceho spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik Zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež iba v slovenskom jazyku. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, príp. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadaní Kupujúcemu prístupná v lehote 1. rok odo dňa jej podpisu.

 

5. Cena a platba

Ponuka s ceny uvádzané na eshope predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacia lehota a podmienky dodania“. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku znáša Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí Zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v dobe objednávania tovaru kupujúcim.

Daňový doklad na základe kúpnej Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci neskôr nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, keď táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba vopred bankovým prevodom
  • platba dobierkou
  • platba v hotovosti pri prevzatí

 

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 7 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 2 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny.

Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad/faktúru.

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim platené pri prevzatí, tj na dobierku, plynúť dňom platného uzavretia kúpnej Zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil inú variantu úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

  • osobné prevzatie
  • GLS
  • DPD

V prípade výmeny tovaru v lehote 14-tich dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu.

V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14 dní hradí náklady na poštovné Kupujúci.

 

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 12 mesiacov; ak ide o predaj nového tovaru je záruka 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávací doklad (účtenka, faktúra, popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovi je nutné tovar zabaliť na prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

 

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

v prípade chyby odstrániteľné:

a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady

b.) právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné

c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade chyby neodstrániteľné:

právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľnej, pokiaľ Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú vadu) alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať

  •  právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak spotrebiteľ nepožaduje  výmenu veci
  •  právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamáciu je možné uplatniť u Predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach.

 

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

ak vznikla závada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitie podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty vady spôsobené vplyvom živelných katastrof.

 

9. Ukončenie
 
Zmluvy Vzhľadom na charakter uzavretia kúpnej Zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od Zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu Zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý za týmto účelom Kupujúci Predávajúcemu oznámi.
 
Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej Zmluvy.
 
 
 
10. Záverečné ustanovenia
 
Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade s Ponukou/Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu. Kupujúci bude bezodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď taká zmena nastala. Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na zmierne riešenie všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo VOP alebo v súvislosti s nimi. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvného ustanovenia, ktoré sa má nahradiť. Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) alebo po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu uznané, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl.23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach výlučnú príslušnosť mestského súdu v Pardubiciach pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a/alebo VOP a/alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov, pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Pardubiciach. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.5.2018 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je Predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.